عنوان دورهنوع برگزاریتاریخ و ساعت
کلینیکال اسکین کر
(2 روز آنلاین + 1 روز حضوری)
آنلاینسه شنبه 15 فروردین (آنلاین، 9 صبح تا 4 عصر)
چهارشنبه 16 فروردین (آنلاین، 9 صبح تا 4 عصر)
سه شنبه 22 فروردین (حضوری، 9 صبح تا 4 عصر)
جراحی مکس لیفت صورتآنلاینشنبه 19 فروردین
(9 صبح تا 3 عصر)
تزریق فیلر تخصصی MD Codesآنلاینشنبه 19 فروردین
(4 عصر تا 8 شب)
بلفاروپلاستی پلک تحتانیآنلاینیکشنبه 20 فروردین
(9 صبح تا 2 عصر)
مزوتراپی و پی آر پیآنلاینیکشنبه 20 فروردین
(3 عصر تا 7 شب)
لیزر و دستگاه هاآنلایندوشنبه 21 فروردین
(9 صبح تا 3 عصر)
لیفت با نخآنلایندوشنبه 21 فروردین
(4 عصر تا 8 شب)
بلفاروپلاستی پلک فوقانیآنلاینچهارشنبه 23 فروردین
(10 صبح تا 3 عصر)
تزریق تخصصی فیلر لبآنلاینچهارشنبه 23 فروردین
(4 عصر تا 8 شب)
تزریق فیلر و بوتاکسآنلاینپنج شنبه 24 فروردین
(9 صبح تا 4 عصر)